楞伽经快诵网

楞伽经拼音

发布时间:2020-03-06 15:51:05作者:楞伽经快诵网

 念诵楞伽经可以让我们的内心更加的纯净和善良,使我们的邪念和怨恨得到净化,也可以为我们破除一切的执念和魔障,使我们的心灵更加的清明和纯洁,而且通过念诵楞伽经还可以帮助我们远离一切的劫难,使我们的生活更加的幸福。那么楞伽经拼音是什么呢?

 楞伽经拼音

 duàn shí ròu pǐn

 断食肉品

 ěr shí,dà huì pú sà mó hē sà,fù bái fó yán:" shì zūn,yuàn wèi wǒ shuō shí bù shí ròu,gōng déguò shī。wǒ jí zhū pú sà mó hē sà zhī qí yì yǐ,wèi wèi láixiàn zài bào xí suǒ xūn shí ròu zhòng shēng ér yǎn shuō zhī,lìng shě ròu wèi,qiú yú fǎ wèi,yú yī qiè zhòng shēng qǐ dà cí xīn,gèng xiāng qīn ài rú yī zi xiǎng,zhù pú sà dì,dé ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí huò èr chéng dì zàn shí zhǐ xī,jiū jìng dàng chéng wú shàng zhèng jué。shì zūn,lù jiā yé děng zhū wài dào bèi,qǐ yǒu wú jiàn,zhí zhuó duàn cháng,shàng yǒu zhē jìn bù tīng shí ròu hé kuàng rú lái yīng zhèng děng jué,dà bēi hán yù,shì suǒ yī hù,ér xǔ zì tā jù shí ròu yé?shàn zāi!shì zūn,jù dà cí bēi,āi mǐn shì jiān,děng guān zhòng shēng yóu rú yī zi,yuàn wèi jiě shuō shí ròu guò èbù shí gōng dé,lìng wǒ jí yǔ zhū pú sà děng,wén yǐ fèng xíng,guǎng wéi tā shuō。"

 尔时,大慧菩萨摩诃萨,复白佛言:“世尊,愿为我说食不食肉,功德、过失。我及诸菩萨摩诃萨知其义已,为未来、现在报习所熏食肉众生而演说之,令舍肉味,求于法味,于一切众生起大慈心,更相亲爱如一子想,住菩萨地,得阿耨多罗三藐三菩提;或二乘地暂时止息,究竟当成无上正觉。世尊,路迦耶等诸外道辈,起有无见,执著断常,尚有遮禁不听食肉;何况如来应正等觉,大悲含育,世所依怙,而许自他俱食肉耶?善哉!世尊,具大慈悲,哀愍世间,等观众生犹如一子,愿为解说食肉过恶、不食功德,令我及与诸菩萨等,闻已奉行,广为他说。”

 ěr shí,dà huì pú sà zhòng shuō sòng yán:

 尔时,大慧菩萨重说颂言:

 " pú sà mó hē sà,zhì qiú wú shàng jué,

 “菩萨摩诃萨, 志求无上觉,

 jiǔ ròu jí yǔ cōng,wèi shí wèi bù shí?

 酒肉及与葱, 为食为不食?

 yú fū tān shì ròu,chòu huì wú míng chēng,

 愚夫贪嗜肉, 臭秽无名称,

 yǔ bǐ è shòu tóng,yún hé ér kě shí?

 与彼恶兽同, 云何而可食?

 shí zhě yǒu hé guò?bù shí yǒu hé dé?

 食者有何过? 不食有何德?

 wéi yuàn zuì shèng zūn,wèi wǒ jù kāi yǎn。"

 惟愿最胜尊, 为我具开演。”

 ěr shí,fú gào dà huì pú sà mó hē sà yán:" dà huì,dì tīng!dì tīng!shàn sī niàn zhī,wú dāng wèi rǔ fēn bié jiě shuō。dà huì,yī qiè zhū ròu yǒu wú liàng yuán,pú sà yú zhōng dāng shēng bēi mǐn,bù yīng dàn shí!wǒ jīn wèi rǔ shuō qí shǎo fēn。

 尔时,佛告大慧菩萨摩诃萨言:“大慧,谛听!谛听!善思念之,吾当为汝分别解说。大慧,一切诸肉有无量缘,菩萨于中当生悲愍,不应啖食!我今为汝说其少分。

 " dà huì,yī qiè zhòng shēng cóng wú shǐ lái,zài shēng sǐ zhōng lún huí bù xī,mí bù céng zuò fù mǔxiōng dìnán nǚ juàn shǔ nǎi zhì péng yǒuqīn ài shì shǐ,yì shēng ér shòu niǎo shòu děng shēn,yún hé yú zhōng qǔ zhī ér shí?dà huì,pú sà mó hē sà,guān zhū zhòng shēng tóng yú jǐ shēn,niàn ròu jiē cóng yǒu mìng zhòng lái,yún hé ér shí?dà huì,zhū luó chà děng wén wǒ cǐ shuō,shàng yīng duàn ròu,kuàng lè fǎ rén!dà huì,pú sà mó hē sà,zài zài shēng chù,guān zhū zhòng shēng jiē shì qīn shǔ,nǎi zhì cí niàn rú yī zi xiǎng,shì gù bù yīng shí yī qiè ròu。

 “大慧,一切众生从无始来,在生死中轮回不息,靡不曾作父母、兄弟、男女眷属乃至朋友、亲爱侍使,易生而受鸟兽等身,云何于中取之而食?大慧,菩萨摩诃萨,观诸众生同于己身,念肉皆从有命中来,云何而食?大慧,诸罗刹等闻我此说,尚应断肉,况乐法人!大慧,菩萨摩诃萨,在在生处,观诸众生皆是亲属,乃至慈念如一子想,是故不应食一切肉。

 " dà huì,qú lù shì sì zhū mài ròu rén,huò jiāng quǎnmǎrénniú děng ròu,wèi qiú lì gù ér fàn yù zhī rú shì zá huì,yún hé kě shí?dà huì,yī qiè zhū ròu jiē shì jīng xuè wū huì suǒ chéng,qiú qīng jìng rén yún hé qǔ shí?

 “大慧,衢路市肆诸卖肉人,或将犬、马、人、牛等肉,为求利故而贩鬻之;如是杂秽,云何可食?大慧,一切诸肉皆是精血污秽所成,求清净人云何取食?

 " dà huì,shí ròu zhī rén,zhòng shēng jiàn zhī xī jiē jīng bù,xiū cí xīn zhě yún hé shí ròu?dà huì,pì rú liè shī jí zhān tuó luó,bǔ yúwǎng niǎo zhū è rén děng,gǒu jiàn jīng fèi,shòu jiàn bēn zǒu,kōng fēi shuǐ zhù yī qiè zhòng shēng,jīn lái zhì cǐ,bì dāng shā wǒ。shí ròu zhī rén yì fù rú shì,shì gù pú sà wèi xiū cí xíng,bù yīng shí ròu。

 “大慧,食肉之人,众生见之悉皆惊怖,修慈心者云何食肉?大慧,譬如猎师及旃陀罗,捕鱼、网鸟诸恶人等,狗见惊吠,兽见奔走,空飞水住一切众生,若有见之咸作是念:‘此人气息犹如罗刹,今来至此,必当杀我。’为护命故悉皆走避。食肉之人亦复如是,是故菩萨为修慈行,不应食肉。

 " dà huì,fū shí ròu zhě,shēn tǐ chòu huì,è míng liú bù,xián shèng shàn rén bù yòng qīn xiá,shì gù pú sà bù yīng shí ròu。

 “大慧,夫食肉者,身体臭秽,恶名流布,贤圣善人不用亲狎,是故菩萨不应食肉。

 " dà huì,fū xuè ròu zhě,zhòng xiān suǒ qì,qún shèng bù shí,shì gù pú sà bù yīng shí ròu。

 “大慧,夫血肉者,众仙所弃,群圣不食,是故菩萨不应食肉。

 " dà huì,pú sà wèi hù zhòng shēng xìn xīn,lìng yú fó fǎ bù shēng jī bàng,yǐ cí mǐn gù bù yīng shí ròu。dà huì,ruò wǒ dì zǐ shí dàn yú ròu,lìng zhū shì rén xī huái jī bàng,qì shě tiān xiān suǒ shí zhī wèi,yóu rú è shòu shí ròu mǎn fù yóu xíng shì jiān,lìng zhū zhòng shēng xī huái jīng bù,huài qīng jìng xíng,shī shā mén dào?shì gù dāng zhī,fó fǎ zhī zhōng wú diào fú xíng。lìng bù shēng yú rú shì zhī xīn,bù yīng shí ròu。

 “大慧,菩萨为护众生信心,令于佛法不生讥谤,以慈愍故不应食肉。大慧,若我弟子食啖于肉,令诸世人悉怀讥谤,而作是言:‘云何沙门修净行人,弃舍天仙所食之味,犹如恶兽食肉满腹游行世间,令诸众生悉怀惊怖,坏清净行,失沙门道?是故当知,佛法之中无调伏行。’菩萨慈愍为护众生,令不生于如是之心,不应食肉。

 " dà huì,rú shāo rén ròu,qí qì chòu huì,yǔ shāo yú ròu děng wú chā bié,yún hé yú zhōng yǒu shí bù shí?shì gù yī qiè yuè qīng jìng zhě,bù yīng shí ròu。

 “大慧,如烧人肉,其气臭秽,与烧余肉等无差别,云何于中有食不食?是故一切乐清净者,不应食肉。

 " dà huì,zhū shàn nán nǚ,zhǒng jiānshù xiàā lán rě chù jì jìng xiū xíng,huò zhù cí xīn,huò chí zhòu shù,huò qiú jiě tuō,huò qù dà chéng yǐ shí ròu gù,yī qiè zhàng ài bù dé chéng jiù。shì gù pú sà yù lì zì tā,bù yīng shí ròu。

 “大慧,诸善男女,冢间、树下、阿兰若处寂静修行,或住慈心,或持咒术,或求解脱,或趣大乘;以食肉故,一切障碍不得成就。是故菩萨欲利自他,不应食肉。

 " dà huì,fū shí ròu zhě,jiàn qí xíng sè zé yǐ shēng yú tān zī wèi xīn pú sà cí niàn yī qiè zhòng shēng yóu rú jǐ shēn,yún hé jiàn zhī ér zuò shí xiǎng?shì gù pú sà bù yīng shí ròu。

 “大慧,夫食肉者,见其形色则已生于贪滋味心;菩萨慈念一切众生犹如己身,云何见之而作食想?是故菩萨不应食肉。

 " dà huì,fū shí ròu zhě,zhū tiān yuǎn lí,kǒu qì cháng chòu,shuì mèng bù ān,jué yǐ yōu sǒng,yè chā è guǐ duó qí jīng qì,xīn duō jīng bù,shí bù zhī zú,zēng zhǎng jí bìng,yì shēng chuāng xuǎn,héng bèi zhū chóng zhī suǒ shà shí,bù néng yú shí shēn shēng yàn lí。dà huì,zuò zi ròu xiǎng!yún hé ér tīng dì zǐ shí ròu?dà huì,ròu fēi měi hǎo,ròu bù qīng jìng,shēng zhū zuì è,bài zhū gōng dé,zhū xiān shèng rén zhī suǒ qì shě,yún hé ér xǔ dì zǐ shí yé?ruò yán xǔ shí,cǐ rén bàng wǒ!

 “大慧,夫食肉者,诸天远离,口气常臭,睡梦不安,觉已忧悚,夜叉恶鬼夺其精气,心多惊怖,食不知足,增长疾病,易生疮癣,恒被诸虫之所唼食,不能于食深生厌离。大慧,我常说言:‘凡所食啖,作子肉想!’余食尚然,云何而听弟子食肉?大慧,肉非美好,肉不清净,生诸罪恶,败诸功德,诸仙圣人之所弃舍,云何而许弟子食耶?若言许食,此人谤我!

 " dà huì,jìng měi shí zhě,yīng zhī zé shì jīng mǐsù mǐdà xiǎo mài dòusū yóushí mì,rú shì děng lèi,cǐ shì guò qù zhū fú suǒ xǔ,wǒ suǒ chēng shuō。wǒ zhǒng xìng zhōng zhū shàn nán nǚ,xīn huái jìng xìn,jiǔ zhí shàn gēn,yú shēn mìng cái bù shēng tān zhe,cí mǐn yī qiè yóu rú jǐ shēn,rú shì zhī rén zhī suǒ yīng shí fēi zhū è xí hǔ láng xìng zhě xīn suǒ ài zhòng。

 “大慧,净美食者,应知则是粳米、粟米、大小麦豆、酥油、石蜜,如是等类,此是过去诸佛所许,我所称说。我种性中诸善男女,心怀净信,久植善根,于身命财不生贪著,慈愍一切犹如己身,如是之人之所应食;非诸恶习虎狼性者心所爱重。

 " dà huì,guò qù yǒu wáng,míng shī zi shēng,dān zhe ròu wèi,shí zhǒng zhǒng ròu,rú shì bù yǐ suì zhì shí rén,chén mín bù kān xī jiē lí pàn,wáng shī guó wèi shòu dà kǔ nǎo。

 “大慧,过去有王,名师子生,耽著肉味,食种种肉,如是不已遂至食人,臣民不堪悉皆离叛,亡失国位受大苦恼。

 " dà huì,shì tí huán yīn chù tiān wáng wèi,yǐ yú guò qù shí ròu yú xí,biàn shēn wéi yīng ér zhú yú gē。wǒ shí zuò wáng,míng yuē shī pí,mǐn niàn qí gē,zì gē shēn ròu yǐ dài qí mìng。dà huì,dì shì yú xí,shàng nǎo zhòng shēng,kuàng yú wú cán cháng shí ròu zhě!dāng zhī shí ròu zì nǎo nǎo tā,shì gù pú sà bù yīng shí ròu。

 “大慧,释提桓因处天王位,以于过去食肉余习,变身为鹰而逐于鸽。我时作王,名曰尸毗,愍念其鸽,自割身肉以代其命。大慧,帝释余习,尚恼众生,况余无惭常食肉者!当知食肉自恼恼他,是故菩萨不应食肉。

 " dà huì,xī yǒu yī wáng chéng mǎ yóu liè,mǎ jīng bēn yì rù yú shān xiǎn,jì wú guī lù,yòu jué rén jū。yǒu pìn shī zi yǔ tóng yóu chù,suì xíng chǒu xíng,shēng zhū zǐ xī。qí zuì zhǎng zhě,míng yuē bān zú,hòu dé zuò wáng,lǐng qī yì jiā,shí ròu yú xí fēi ròu bù shí chū shí qín shòu,hòu nǎi zhì rén,suǒ shēng nán nǚ xī shì luó chà zhuǎn cǐ shēn yǐ,fù shēng shī zichái lánghǔbàodiāojiù děng zhōng,yù qiú rén shēn zhōng bù kě dé,kuàng chū shēng sǐ niè pán zhī dào?

 “大慧,昔有一王乘马游猎,马惊奔逸入于山险,既无归路,又绝人居。有牝师子与同游处,遂行丑行,生诸子息。其最长者,名曰班足,后得作王,领七亿家,食肉余习非肉不食;初食禽兽,后乃至人,所生男女悉是罗刹;转此身已,复生师子、豺狼、虎、豹、雕、鹫等中,欲求人身终不可得,况出生死涅槃之道?

 " dà huì,fū shí ròu zhě,yǒu rú shì děng wú liàng guò shī,duàn ér bù shí huò dà gōng dé。fán yú bù zhī rú shì sǔn yì,shì gù wǒ jīn wèi rǔ kāi yǎn,fán shì ròu zhě,xī bù yīng shí。

 “大慧,夫食肉者,有如是等无量过失,断而不食获大功德。凡愚不知如是损益,是故我今为汝开演,凡是肉者,悉不应食。

 " dà huì,fán shā shēng zhě duō wéi rén shí,rén ruò bù shí yì wú shā shì,shì gù shí ròu yǔ shā tóng zuì。qí zāi!shì jiān tān zhe ròu wèi,yú rén shēn ròu shàng qǔ shí zhī,kuàng yú niǎo shòu yǒu bù shí zhě?yǐ tān wèi gù guǎng shè fāng biàn,jū luó wǎng gǔ chǔ chù ān shī,shuǐ lù fēi xíng jiē bèi shā hài shè zì bù shí,wèi tān jià zhí ér zuò shì shì。

 “大慧,凡杀生者多为人食,人若不食亦无杀事,是故食肉与杀同罪。奇哉!世间贪著肉味,于人身肉尚取食之,况于鸟兽有不食者?以贪味故广设方便,罝罗网罟处处安施,水陆飞行皆被杀害;设自不食,为贪价直而作是事。

 " dà huì,shì fù yǒu rén,xīn wú cí mǐn,zhuān xíng cǎn bào yóu rú luó chà。ruò jiàn zhòng shēng qí shēn chōng shèng,biàn shēng ròu xiǎng yán cǐ kě shí。dà huì,shì wú yǒu ròu fēi shì zì shāyì fēi tā shāxīn bù yí shā ér kě shí zhě,yǐ shì yì gù,wǒ xǔ shēng wén shí rú shì ròu。dà huì,wèi lái zhī shì yǒu yú chī rén,yú wǒ fǎ zhōng ér wèi chū jiā,wàng shuō pí ní,huài luàn zhèng fǎ,fěi bàng yú wǒ,yán tīng shí ròu yì zì céng shí。dà huì,wǒ ruò tīng xǔ shēng wén shí ròu,wǒ zé fēi shì zhù cí xīn zhěxiū guān xíng zhěxíng tou tuó zhěqù dà chéng zhě!yún hé ér quàn zhū shàn nán zǐ jí shàn nǚ rén,yú zhū zhòng shēng shēng yī zi xiǎng,duàn yī qiè ròu?dà huì,wǒ yú zhū chù shuō zhē shí zhǒngxǔ sān zhǒng zhě,shì jiàn jìn duàn,lìng qí xiū xué。jīn cǐ jīng zhōng zì sǐ tā shā,fán shì ròu zhě yī qiè xī duàn!dà huì,wǒ bù céng xǔ dì zǐ shí ròu,yì bù xiàn xǔ,yì bù dàng xǔ。dà huì,fán shì ròu shí,yú chū jiā rén xī shì bù jìng。

 “大慧,世复有人,心无慈愍,专行惨暴犹如罗刹。若见众生其身充盛,便生肉想言此可食。大慧,世无有肉非是自杀、亦非他杀、心不疑杀而可食者,以是义故,我许声闻食如是肉。大慧,未来之世有愚痴人,于我法中而为出家,妄说毗尼,坏乱正法,诽谤于我,言听食肉亦自曾食。大慧,我若听许声闻食肉,我则非是住慈心者、修观行者、行头陀者、趣大乘者!云何而劝诸善男子及善女人,于诸众生生一子想,断一切肉?大慧,我于诸处说遮十种、许三种者,是渐禁断,令其修学。今此经中自死他杀,凡是肉者一切悉断!大慧,我不曾许弟子食肉,亦不现许,亦不当许。大慧,凡是肉食,于出家人悉是不净。

 " dà huì,ruò yǒu chī rén,bàng yán rú lái tīng xǔ shí ròu yì zì shí zhě,dāng zhī shì rén è yè suǒ chán,bì dāng yǒng duò bù ráo yì chù。dà huì,wǒ zhī suǒ yǒu zhū shèng dì zǐ,shàng bù shí yú fán fū duàn shí,kuàng shí xuè ròu bù jìng zhī shí?dà huì,shēng wényuán jué jí zhū pú sà,shàng wéi fǎ shí,qǐ kuàng rú lái!dà huì,rú lái fǎ shēn,fēi zá shí shēn。dà huì,wǒ yǐ duàn chú yī qiè fán nǎo,wǒ yǐ huàn dí yī qiè xí qì,wǒ yǐ shàn zé zhū xīn zhì huì,dà bēi píng děng,pǔ guān zhòng shēng yóu rú yī zi,yún hé ér xǔ shēng wén dì zǐ shí yú zi ròu?hé kuàng zì shí?zuò shì shuō zhě,wú yǒu shì chù。"

 “大慧,若有痴人,谤言如来听许食肉亦自食者,当知是人恶业所缠,必当永堕不饶益处。大慧,我之所有诸圣弟子,尚不食于凡夫段食,况食血肉不净之食?大慧,声闻、缘觉及诸菩萨,尚唯法食,岂况如来!大慧,如来法身,非杂食身。大慧,我已断除一切烦恼,我已浣涤一切习气,我已善择诸心智慧,大悲平等,普观众生犹如一子,云何而许声闻弟子食于子肉?何况自食?作是说者,无有是处。”

 ěr shí,shì zūn zhòng shuō sòng yán:

 尔时,世尊重说颂言:

 " xī céng wèi qīn shǔ,zhòng huì suǒ chéng zhǎng,

 “悉曾为亲属, 众秽所成长,

 kǒng bù zhū hán shēng,shì gù bù yīng shí。

 恐怖诸含生, 是故不应食。

 yī qiè ròu yǔ cōng,jiǔ suàn jí zhū jiǔ,

 一切肉与葱, 韭蒜及诸酒,

 rú shì bù jìng wù,xiū xíng zhě yuǎn lí。

 如是不净物, 修行者远离。

 yì cháng lí má yóu,jí zhū chuān kǒng chuáng,

 亦常离麻油, 及诸穿孔床,

 yǐ bǐ zhū xì chóng,yú zhōng dà jīng bù。

 以彼诸细虫, 于中大惊怖。

 yǐn shí shēng fàng yì,fàng yì shēng xié jué,

 饮食生放逸, 放逸生邪觉,

 cóng jué shēng yú tān,shì gù bù yīng shí。

 从觉生于贪, 是故不应食。

 xié jué shēng tān gù,xīn wèi tān suǒ zuì,

 邪觉生贪故, 心为贪所醉,

 xīn zuì zhǎng ài yù,shēng sǐ bù jiě tuō。

 心醉长爱欲, 生死不解脱。

 wèi lì shā zhòng shēng,yǐ cái qǔ zhū ròu,

 为利杀众生, 以财取诸肉,

 èr jù shì è yè,sǐ duò jiào huàn yù。

 二俱是恶业, 死堕叫唤狱。

 bù xiǎng bù jiào qiú,cǐ sān zhǒng míng jìng,

 不想不教求, 此三种名净,

 shì wú rú shì ròu,shí zhě wǒ hē zé!

 世无如是肉, 食者我诃责!

 gèng hù xiāng shí dàn,sǐ duò è shòu zhōng,

 更互相食啖, 死堕恶兽中,

 chòu huì ér diān kuáng,shì gù bù yīng shí。

 臭秽而癫狂, 是故不应食。

 liè shī zhān chá luó,tú ér luó chà suō,

 猎师旃茶罗, 屠儿罗刹娑,

 cǐ děng zhǒng zhōng shēng,sī jiē shí ròu bào。

 此等种中生, 斯皆食肉报。

 shí yǐ wú cán kuì,shēng shēng cháng diān kuáng,

 食已无惭愧, 生生常癫狂,

 zhū fú jí pú sà,shēng wén suǒ xián wù。

 诸佛及菩萨, 声闻所嫌恶。

 xiàng xié yǔ dà yún,niè pán yāng jué mó,

 象胁与大云, 涅槃央掘摩,

 jí cǐ léng jiā jīng,wǒ jiē zhì duàn ròu。

 及此楞伽经, 我皆制断肉。

 xiān shuō jiàn wén yí,yǐ duàn yī qiè ròu,

\

 先说见闻疑, 已断一切肉,

 yǐ qí è xí gù,yú zhě wàng fēn bié。

 以其恶习故, 愚者妄分别。

\

 rú tān zhàng jiě tuō,ròu děng yì fù rán,

 如贪障解脱, 肉等亦复然,

 ruò yǒu shí zhī zhě,bù néng rù shèng dào。

 若有食之者, 不能入圣道。

 wèi lái shì zhòng shēng,yú ròu yú chī shuō,

 未来世众生, 于肉愚痴说,

\

 yán cǐ jìng wú zuì,fú tīng wǒ děng shí。

 言此净无罪, 佛听我等食。

 jìng shí shàng rú yào,yóu rú zi ròu xiǎng,

 净食尚如药, 犹如子肉想,

 shì gù xiū xíng zhě,zhī liàng ér xíng qǐ。

 是故修行者, 知量而行乞。

 shí ròu bèi jiě tuō,jí wéi shèng biǎo xiāng,

 食肉背解脱, 及违圣表相,

 lìng zhòng shēng shēng bù,shì gù bù yīng shí。

 令众生生怖, 是故不应食。

 ān zhù cí xīn zhě,wǒ shuō cháng yàn lí,

 安住慈心者, 我说常厌离,

 shī zi jí hǔ láng,yīng gòng tóng yóu zhǐ。

 师子及虎狼, 应共同游止。

 ruò yú jiǔ ròu děng,yī qiè jiē bù shí,

 若于酒肉等, 一切皆不食,

 bì shēng xián shèng zhōng,fēng cái jù zhì huì。"

 必生贤圣中, 丰财具智慧。”

 通过以上的讲述我们可以知道楞伽经拼音中一部分,其实念诵楞伽经也是为了让我们的生活更加的美满,使我们的劫难和痛苦得到消减,而且通过念诵楞伽经还可以帮助我们化解怨气,使我们在修行时得到提升。以上如有不正确之处请多多包涵。

相关文章

猜你喜欢

 • 楞伽经全文

 • 楞伽经译文

 • 楞伽经唱诵

版权所有:楞伽经快诵网